Jan Switka w pracowni
Kontakt: jan@switka.pl

Urodził się w 1939 r. w Wiśniowej Górze pod Warszawą. W latach 1958–1964 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowniach prof. P. Potworowskiego i prof. Z Kępińskiego, u którego obronił dyplom z malarstwa. Po dyplomie podjął pracę dydaktyczną w PWSSP (od 1995 – Akademia Sztuk Pięknych, obecnie Uniwerystet Artystyczny). W roku 1973 w wyniku przewodu kwalifikacyjnego uzyskał stanowisko docenta. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1981–1984 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania, a w latach 1978–1981 i 1993–2002 funkcję kierownika katedry malarstwa.

Profesor zwyczajny, prowadził pracownię malarstwa do roku 2010, do przejścia na emeryturę.

W latach 1992–2004 pracował również w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis, gdzie był kierownikiem pracowni malarstwa i rysunku.

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.

Reprezentuje nurt figuratywny. Autor cykli malarskich i rysunkowych: Epizody (1971–73), Ślusarska 15h15 (1973), Tłum-Ulica (1974–75), Pewnego dnia któregoś roku (1980–84), Pasma i Pasma-kumulacje (1982–87), Teatr Ulicy (1987–94). W latach 1995–2002 powstaje seria obrazów Jan, Dobrochna. Od 2003 r. pracuje nad cyklem Exister. W roku 2006 wraca do inspiracji ulicznym tłumem tworząc cykle Gry uliczne, a następnie Most (2008) i Koziołki (2010).

Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i w kilkudziesięciu wystawach za granicą (m.in. IV Biennale Młodych — Paryż 1965).

Otrzymał szereg nagród za twórczość artystyczną i pracę dydaktyczną, m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki czterokrotnie: 1970, 1975, 1976, 1981 i Nagrodę Indywidualną Miasta Poznania 1985. Prace w zbiorach muzeów narodowych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi i innych kolekcjach w kraju i za granicą.

Jan Świtka was born in 1939 in Wiśniowa Góra near Warsaw. He studied at the State Higher School of Fine Arts in Poznan, at the studios of professor Piotr Potworowski and professor Zdzisław Kępiński, where he obtained his degree in painting. After the diploma he started teaching at the State Higher School of Fine Arts in Poznan (Academy of Fine Arts since 1995). In 1973 he was appointed assistant professor, and in 1989 he attained the title of a professor. In the years 1981–1984 he held the post of the Vice-rector for Educational Affairs, and in 1978–1981 and 1993–2002 he was the Head of the Department of Painting.

A full professor, he ran the studio of painting until retirement in 2010.

In 1992–2004 he worked also at the Schola Posnaniensis– Higher School of Applied Arts, where he was the Head of the studio of painting and drawing.

He pursues painting, drawing and graphic arts.

He represents figurative trend in art. He is the author of painting and drawing cycles: Epizody/Episodes (1971–1973), Ślusarska 15h15/Ślusarska Street 3:15 P.M. (1973), Tłum-Ulica/Crowd-Street (1974–1975), Pewnego dnia któregoś roku/One Day of One Year (1980–1984), Pasma/Frequencies and Pasma-kumulacje/Frequencies-Fusions (1982–1987), Teatr Ulicy/Street Theatre (1987–1994). In the years 1995–2002 he creates a series of paintings Jan, Dobrochna/Jan and Dobrochna. Since 2003 he has been working on the cycle Exister/To exist. In 2006 he returns to the inspiration of the street crowd and creates the cyclesGry uliczne/Street Games, and next Most/Bridge (2008) and Koziołki/Billy Goats (2010).

Several dozen of solo exhibitions, participation in over a hundred joint exhibitions in Poland and a few dozen abroad (e.g. IV Biennale des Jeunes — Paris, 1965).

He was awarded numerous prizes for his artistic and didactic work, among others four awards of the Polish Ministry of Art and Culture: 1970, 1975, 1976, 1981 and Individual Award of the City of Poznan 1985 His works are in the collections of national museums in Poznan, Warsaw, Cracow, Wroclaw, Szczecin, Gdansk, Art Museum in Lodz and others collections in the country and abroad.

Jan Świtka Ślusarska 15h15 - dzień trzeci, 1973, olej 130 x 95 Slusarska 15h15-Day three, 1973, oil on canvas 130 x 95 Ślusarska 15h15 - dzień trzeci, 1973, olej 130 x 95
Slusarska 15h15-Day three, 1973, oil on canvas 130 x 95
Jan Świtka Ślusarska 15h15 – dzień szósty, 1973, olej 130 x 95 Slusarska 15h15- Day six,1973, oil on canvas 130 x 95 Ślusarska 15h15 – dzień szósty, 1973, olej 130 x 95
Slusarska 15h15- Day six,1973, oil on canvas 130 x 95
 
Tłum – klasyfikacja – obraz czwarty, 1975, olej 140 x 125                                                                      
                        Crowd – Classification – picture four,1975, oil on canvas 140 x 125
Tłum – klasyfikacja – obraz czwarty, 1975, olej 140 x 125
Crowd – Classification – picture four,1975, oil on canvas 140 x 125
Jan Świtka Medea, 1988, akryl 140 x 125 ( z cyklu Teatr Ulicy )
                               Medea, 1988, acrylic on canvas 140 x 125
Medea, 1988, akryl 140 x 125 ( z cyklu Teatr Ulicy )
Medea, 1988, acrylic on canvas 140 x 125
Jan Świtka Przed chwilą tu byłem, 1993-94, olej 150 x 120 
                              I was here a while ago, 1993-94, oil on canvas 150 x 120
Przed chwilą tu byłem, 1993-94, olej 150 x 120
I was here a while ago, 1993-94, oil on canvas 150 x 120
 
Ja i Dobrochna V, dyptyk, 2001, alkid i olej 2x [151 x 80 ]
               Me and Dobrochna V, diptyque, 2001, alkyd and oil on canvas 2x [151 x 80]
Ja i Dobrochna V, dyptyk, 2001, alkid i olej 2x [151 x 80 ]
Me and Dobrochna V, diptyque, 2001, alkyd and oil on canvas 2x [151 x 80]


Jan Świtka Bez tytułu, 2003, akryl na papierze 174 x 105
                                Untitled, 2003, acrylic on paper 174 x 105
Bez tytułu, 2003, akryl na papierze 174 x 105
Untitled, 2003, acrylic on paper 174 x 105
Jan Świtka Tango II, 2004, akryl na papierze 180 x 109,5
                              Tango II, 2004, acrylic on paper 180 x 109,5
Tango II, 2004, akryl na papierze 180 x 109,5
Tango II, 2004, acrylic on paper 180 x 109,5
Jan Świtka La guerre, 2005, akryl i alkid na papierze 182 x 112,5
                               La guerre, 2005, acrylic and alkyd on paper 182 x 112,5
La guerre, 2005, akryl i alkid na papierze 182 x 112,5    
La guerre, 2005, acrylic and alkyd on paper 182 x 112,5    
Jan Świtka Tango III, 2005, akryl na papierze 177,5 x113
                              Tango III, 2005, acrylic on paper 177,5 x 113
Tango III, 2005, akryl na papierze 177,5 x113
Tango III, 2005, acrylic on paper 177,5 x 113
 
Jan Świtka Gry uliczne 1, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107                             
                           Street games 1, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Gry uliczne 1, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
Street games 1, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Jan Świtka Gry uliczne 2, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
                           Street games 2, 2006 , mixed technique on hardboard 75 x 107
Gry uliczne 2, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
Street games 2, 2006 , mixed technique on hardboard 75 x 107
Jan Świtka Gry uliczne 4, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107 
                           Street games 4, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Gry uliczne 4, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
Street games 4, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Jan Świtka Gry uliczne 6, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
                           Street games 6, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Gry uliczne 6, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
Street games 6, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Jan Świtka Gry uliczne 8, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107        
                        Street games 8, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107
Gry uliczne 8, 2006, techn. miesz. na płycie pilśn. 75 x 107
Street games 8, 2006, mixed technique on hardboard 75 x 107